Jongeren Interventie Team

Jongeren worden geconfronteerd met kleine en soms grotere persoonlijke en maatschappelijke tegenslagen en problemen waar ze moeilijk mee om kunnen gaan.

Jongeren Interventie Team

JIT is niet via de Jeugdwet gecontracteerde interventie.

Jongeren van 12 t/m 27 jaar die vragen en problemen hebben op verschillende leefgebieden, zoals dagbesteding, vrije tijd, gezin en familie, huisvesting, financiën en werk kunnen hulp krijgen van een jongerencoach. Naast bemiddeling, informatie en advies biedt de coach ook praktische hulp, zoals het aanpakken van gedragsproblemen en het bijbrengen van sociale vaardigheden.

Samen vooruit

De jongere zelf is het uitgangspunt. De coach stapt de leefwereld van de jongere binnen en beschouwt dat als zijn werkterrein. Hij biedt intensieve begeleiding en bouwt een vertrouwensband op. De coach gelooft in de jongere en stimuleert de jongere in zichzelf te geloven. Vanuit een positieve invalshoek kijken naar wat er op korte termijn kan verbeteren, bevordert het gevoel van eigenwaarde en motiveert de jongere om stappen te zetten.

Onze coaches kunnen worden ingezet op verzoek van Gemeenten/GOSA, CJG’s, wijkteams, hulpverlenende instanties, onderwijsinstellingen en particulieren. In 2008 zijn we gestart met onze coachingstrajecten, de resultaten waren vanaf het begin boven verwachting. Het percentage positieve uitstroom ligt nu rond de 90%.

Begeleiding

De coach begeleidt 1 op 1 en gaat door het vuur voor vertrouwen en acceptatie. In geval van nood staat de coach 24 uur per dag voor de jongere klaar. Samen met de jongere stelt de coach individuele doelen op en legt deze vast in een trajectplan. De coach denkt buiten de kaders en gaat altijd op zoek naar mogelijkheden. Indien nodig brengt de coach relevante partners bij elkaar. De coach aarzelt niet om door te gaan waar anderen ophouden.

De extra mijl van de coach

Een coach werkt intensief samen met de jongere die hij begeleidt. Vooral aan het opbouwen van een vertrouwensband wordt veel tijd en aandacht besteed. Informatie die de jongeren normaliter niet zo snel zouden delen, delen zij vaak wel met de coach. Dit legt veelal de onderliggende factoren bloot die van invloed zijn op de situatie van de jongere en het gedrag van de jongere.

Veiligheidsnetwerk

De coach bouwt een veiligheidsnetwerk om de jongere heen en gaat in gesprek met: – ouders – school – werkgever – vrienden. Zij kunnen inzicht geven in de problematiek van de jongere. De coach gaat mee op gesprek naar school, werkgever en hulpverlening (dit gebeurt in een vrijwillig kader).

Commitment

De coach vraagt commitment van de deelnemer. Als een jongere niet mee wil werken, houden zij de jongere niet aan het lijntje uit bedrijfseconomisch motief. Integriteit staat voorop. Er worden duidelijke grenzen gesteld.

De werkwijze is gebaseerd op de visie dat jongeren het beste geholpen kunnen worden wanneer er een vertrouwensrelatie is met de begeleider. Deze begeleider moet de leefomgeving van de jongeren kennen. De sleutelwoorden voor goede begeleiding zijn `vertrouwen` en `acceptatie`. Vertrouwen kun je winnen, maar geaccepteerd worden door jongeren is veel moeilijker. Je moet als begeleider de straatcultuur, de trends en de interesses van de jongeren kennen en daarnaast moet je een natuurlijk overwicht op de jongeren hebben. De coaches bouwen een netwerk op binnen de leefdomeinen van de jongeren, zo blijven de jongeren altijd in beeld. Waar nodig worden de verzorgers voorzien van advies en ondersteuning.

Organisatie

Onze organisatie werkt uitsluitend met ervaren en geschoolde coaches. Daarnaast hebben we de beschikking over een gedragsdeskundige die de coaches ondersteunt. Door de samenwerking te zoeken met ketenpartners worden diverse expertises gekoppeld en wordt voorkomen dat de jongeren worden overspoeld met verschillende niet afgestemde hulpverleningstrajecten.

Voor wie?

  • Jongeren van 12 t/m 27 jaar

Doel?

  • Verminderen of wegnemen van problemen
  • Mogelijkheden vergroten
  • Perspectief bieden
  • Stimuleren van zelfredzaamheid

Wie komen er niet in aanmerking?

  • Harddrugsverslaafden
  • Jongeren met zwaar psychische problematiek

Contact

Voor informatie over Jeugd Interventie Team kunt u contact opnemen met: