Klachten procedure

Heeft u klacht of opmerking?
Raadpleeg dan onze klachtenprocedure.

Onze Klachten procedure
Onze medewerkers, vakkrachten, vrijwilligers en stagiairs verrichten hun werkzaamheden naar hun beste vermogen. Maar waar mensen werken worden helaas wel eens fouten gemaakt.
Indien u een klacht heeft willen wij dit graag weten, zodat we voor passende maatregelen/oplossingen kunnen zorgen.

Indien u ontevreden bent over:
– de dienstverlening van de organisatie in het algemeen;
– de handelswijze van individuele medewerkers, vakkrachten, vrijwilligers of stagiaires;
– een specifieke dienst van de organisatie;
raden wij u aan eerst een gesprek aan te gaan met de betreffende persoon. Mocht uw ongenoegen niet weggenomen zijn na dit gesprek en/of na onmiddellijke correctie, dan kunt u een klacht indienen.

    • U dient uw klacht binnen twee weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk in bij de directeur door middel van het invullen en opsturen van het klachtenformulier.
    • Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het formulier ontvangt u een ontvangstbevestiging. 
    • Uiterlijk vier weken nadat de klacht is ontvangen, ontvangt u bericht over de voorgestelde oplossing of de te nemen maatregelen. 
    • Als u het niet eens bent met de voorgestelde afhandeling van de klacht, wordt u op de verdere procedure gewezen. 
    • Klachten over de directeur of indien er geen passende oplossing wordt gevonden kunt u middels hetzelfde klachtenformulier richten aan de Raad van Toezicht. 

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het formulier ontvangt u een ontvangstbevestiging.
Uiterlijk vier weken nadat de klacht is ontvangen, ontvangt u bericht over de voorgestelde oplossing of de te nemen maatregelen.
Als u het niet eens bent met de voorgestelde afhandeling van de klacht, wordt u op de verdere procedure gewezen.
Klachten over de directeur of indien er geen passende oplossing wordt gevonden kunt u middels hetzelfde klachtenformulier richten aan de Raad van Toezicht.

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u binnen vier weken na ontvangst van het bericht protest aantekenen bij de directeur. U wordt dan in de gelegenheid gesteld dit protest mondeling toe te lichten. Als u geen gebruik maakt van de gelegenheid tot mondelinge toelichting, dan ontvangt u binnen twee weken na melding daarvan een definitieve beslissing van de directeur.