Onderwijs

Naast het reguliere coaching aanbod, biedt Coach25 ook coaching in samenwerking met en/of gericht op het onderwijs. Wij bieden de volgende onderwijs-gerichte coaching:

Pluscoach

Pluscoaching wordt ingezet om overbelaste jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud met meervoudige problematiek te helpen bij het behalen van hun startkwalificatie. Het niet in staat zijn om de startkwalificatie zelfstandig te behalen kan bijvoorbeeld komen door gezinsproblemen, leerproblemen, gedragsproblemen, verslavingsproblemen, delinquentie of psychische problemen.
Door het behalen van een startkwalificatie worden de kansen op maatschappelijke participatie door de jongeren vergroot.

  • Aanmelden kan alléén via zorgcoördinator op school, via plusgroep (www.plusgroep.org)
  • Coaching gericht op het voorkomen van schooluitval bij jongeren van 12 tot 23 jaar oud.  
  • Systeemgerichte coaching: Niet alleen de jongere krijgt ondersteuning, maar ook de omgeving. 
  • Gemiddeld traject van 4 tot 6 maanden, afhankelijk van de zwaarte van de problematiek.  
  • Er wordt gewerkt a.h.v. prioriteiten en doelstellingen.  
  • Systeemgericht werken met één gezin, één plan.  
  • Financiering niet vanuit Jeugdwet maar vanuit VSV-gelden. 
     

Kijk voor meer informatie en het aanmelden van uw cliënt op http://www.plusgroep.org

Coachen in de klas

Coach25 biedt een maatwerk aanbod aan trainingen, waarbij wordt ingespeeld op de behoeften van de jongeren en de betrokken professionals zoals de jongeren zelf, de docenten, intern begeleider(s) of groepsleiding. De trainingen kunnen plaatsvinden (onder of na schooltijd) op school, in de klas of op een locatie van WelzijnE25.

Trainingen aan jongeren en professionals.
De groepstrainingen binnen het onderwijs vinden klassikaal plaats, waarbij we de betrokken docenten graag zoveel mogelijk betrekken in het groepsproces om het geboekte resultaat op langere termijn te borgen. Indien gewenst kunnen ook de betrokken docenten individueel of als groep worden getraind of gecoacht. Kijk voor alle informatie en de mogelijkheden bij Coach25academy.

Time-out klas. 

In sommige gevallen worden jongeren de klas uitgestuurd. Echter kan de desbetreffende leerling op dat moment niet opgevangen worden om te bespreken wat er is gebeurd en waarom dit gebeurd.
Ook hierin kan Coach25 uitkomst bieden.

Met de time-out klas wordt een ‘klas’ gevormd van de leerlingen die er uitgestuurd worden tijdens schooluren. Tijdens deze ‘klas’ kunnen de leerlingen onder begeleiding van een coach ‘afkoelen’, de situatie overzien en nadenken over een (structurele) oplossing. Eventuele onderliggende problemen kunnen direct gesignaleerd worden door de coach, die vervolgens in samenwerking met de school en de leerling een passende oplossing zal zoeken.