Dit document gaat over het omgaan met uw privacy 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

In veel gevallen is het voor ons noodzakelijk om gegevens van u vast te leggen om onze diensten te kunnen aanbieden. Afhankelijk van de soort dienst die we aanbieden, wordt er al dan niet een uitgebreid dossier aangelegd. 

Dossiervorming (individuele) begeleiding 

Het dossier bevat indien van toepassing, naast uw NAW-gegevens de indicatiestelling en zorgtoewijzing en informatie over het traject dat u doorloopt en de ontwikkelingen daarin. Als er sprake is van dossiervorming wordt u altijd van tevoren om toestemming gevraagd.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw traject noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere hulpverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts).

Wij zetten ons maximaal in om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:
–  wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en sociaal-medische gegevens,
–  wij ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
–  het registratiesysteem dat we gebruiken voldoet aan alle wettelijk eisen,
–  wij ons houden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:  

  • Om andere hulpverleners te informeren. Bijvoorbeeld dat het traject is afgerond; of bij een verwijzing naar een andere hulpverlener. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
  • Om de waarnemend collega kennis te laten nemen van de relevante gegevens, mocht de vaste hulpverlener afwezig zijn. 
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens een controle van een keurmerkverstrekker. 
  • Voor het gebruik in de (financiële) administratie. 
  • Om verantwoording aan de opdrachtgever af te leggen. 
Recht van bezwaar tegen verwerking van gegevens  

Verwerken we uw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. We maken dan met u een nieuwe afweging om te bepalen of uw gegevens bij ons geregistreerd moeten worden.  

Recht op inzage en rectificatie  

U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we u inzage geven in de gegevens die we van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).  

Recht op gegevenswissing  

U kunt ons soms vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van onze organisatie om de gegevens te verwerken. In overleg met u bepalen we dan of het leveren van onze diensten nog doorgang kan vinden indien u besluit dat u uw gegevens niet langer of gewijzigd geregistreerd wil laten.  

Recht op beperking  

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we minder gegevens van u verwerken. Ook hiervoor geldt dat we dan in overleg met u bepalen we of het leveren van onze diensten nog doorgang kan vinden.  

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?  

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij:  

Mimoun Outmany
Email: moutmany@welzijne25.nl
Tel: 085- 1301870