Re-Integratie Team en Arbeidsmarkt toeleiding

Dankzij onze verankering in de samenleving, ons uitgebreide netwerk en onze opgebouwde kennis op het terrein van individuele begeleiding, zijn wij ook zeer goed in staat om maatwerk trajecten te leveren voor personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Wij onderscheiden ons daarin van het gros van de re-integratie aanbieders doordat wij op onorthodoxe wijze met het individu als centrale uitgangspunt ons vastbijten in een traject en pas loslaten als de vooraf met betrokkene en de opdrachtgever bepaalde gewenste uitkomst is bereikt.

De methode in het kort

Het Re-Integratie Team (RIT) hanteert een interventiegerichte methodiek voor individuen met voornamelijk gestapelde problematiek. Het doel is maatschappelijke uitval te voorkomen.

Er is een groep jong volwassenen die lastig bereikbaar is. Zij zoeken niet uit zichzelf hulp en blijven het liefste uit het zicht van overheden of ondersteuningsprogramma’s. Vanuit ons brede maatschappelijke netwerk krijgen wij op voorhand al diverse signalen over een individu, variërend van geen diploma of werk tot criminaliteit en schulden.

Het RIT richt zich met individuele begeleiding op het zogenaamde voortraject. De individuele begeleiding is erop gericht mensen klaar te maken en toe te leiden naar de (reguliere) arbeidsmarkt. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de context waarbinnen betrokkenen zich begeven en wordt indien nodig flankerende hulpverlening van ketenpartners ingeschakeld en/of geboden.

Dossiervorming

Doel van de vorming van cliëntdossiers is het vastleggen van persoonsgegevens van cliënten van RIT. Dit is nodig voor:

  • Goede begeleiding aan de cliënt;
  • Continuïteit van begeleiding bij interne en externe overdracht;
  • Het voldoen aan de registratie- en informatieverplichting voortvloeiend uit de wet registratie persoonsgegevens
  • Statistiek en (pre) wetenschappelijk onderzoek.

Toetsingkader

De professional registreert de uitvoering van de begeleiding en gegevens van de cliënt. Daarbij handelt de professional in overeenstemming  met:

  • De Wet;
  • Het toetsingkader van het HKZ- certificatieschema;
  • Dossier reglement;
  • Privacy reglement.