Forensische zorg​

Binnen de forensische zorg zet onze ambulante begeleiding zich in voor cliënten met een justitiële titel. De begeleiding is gericht op het motiveren, activeren of herstellen van de zelfredzaamheid en om herhaling te voorkomen. 

Begeleiding

Vanuit de forensische zorg bieden wij hulp aan jongeren en volwassenen met een forensisch profiel. Dit houdt in dat wij intensieve begeleiding bieden aan cliënten die overlast gevend en delinquent gedrag vertonen. Dit kunnen cliënten mét of zonder justitiële titel zijn. Begeleiding en behandeling ter voorkoming van recidive staat hierin centraal, ten behoeve van resocialisatie van de jongere of volwassene.  
 
Overlastgevend en delinquent gedrag, wat kenmerkend is voor deze doelgroep, kan zorgen voor afstand tot en van deelname aan de maatschappij. In dit profiel staan veelal gedragsproblemen centraal waarbij zelfbepalend, grensoverschrijdend, oppositioneel – opstandig, norm overschrijdende -gedragsstoornis of delinquent gedrag de overhand heeft. Daarnaast kan een combinatie van psychische stoornissen (o.a. hechtingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, autismespectrumstoornis) een rol spelen. Tevens kan er sprake zijn van afhankelijkheid dan wel misbruik van middelen.  
 
Wij geloven in het bieden van maatwerk; elk traject is anders en wordt per cliënt afgestemd. De juiste match tussen cliënt en coach is hierin de eerste stap. Onze forensische begeleiding is gericht om de zelfredzaamheid en de zelfcontrole van de cliënt te vergroten en versterken. Met als doel dat zij uiteindelijk weer kunnen participeren in de samenleving.

Wij begeleiden en ondersteunen cliënten onder andere bij: 

  • Het onderhouden/stimuleren van sociale contacten;
  • Het regelen van financiën en verwijzen naar budgetbeheer en/of bewind voering;
  • Het bieden van structuur en zoeken naar een zinvolle dagbesteding/ (vrijwilligers)werk;
  • Hulp bij het zoeken naar huisvesting;
  • Ondersteuning bij sociale/psychiatrische nood en middelengebruik;
  • Signaleren/begeleiden naar specialistische instellingen;
  • Het versterken van motivatie, zelfvertrouwen en zelfbeeld;
  • Het stellen van grenzen

Forensische scherpte

E25 zorg en welzijn werkt met coaches die beschikken over de forensische scherpte. Zij zijn erop gericht om de cliënt te helpen op basis van de criminogene factoren en vanuit hier de cliënt te ondersteunen richting resocialisatie en rehabilitatie. Verder worden zij bijgestaan door een team van gekwalificeerde en SKJ geregistreerde gedragswetenschappers, GZ-psychologen en een psychiater. Daarnaast worden er diverse vaktherapieën ingezet als onderdeel van de behandeling of diagnostiek, zoals beeldende therapie, PMT, bewegingstherapie, trauma- en emotieregulatie therapie met behulp van een hond of een paard, speltherapie, systeemtherapie en bokstherapie. 

Binnen onze forensische begeleiding wordt er gewerkt met arrangementen. Arrangementen zijn onder andere de inzet van een budget coach, Lifestylecoach, Jobcoach en een personal trainer. Naast de arrangementen kunnen cliënten ook gebruik maken van het leerwerktraject InWork en Let’s Work.  

Onze aanpak richt zich op alle leefgebieden. Hulpvragen en/of zorgklachten die betrekking hebben op bijvoorbeeld dagbesteding, inkomen, schulden en psychische problematiek pakken we tegelijk aan. Wij werken met een intake die niet gericht is op de beperkingen maar op de mogelijkheden van de cliënt in kwestie.

Werkwijze in het kort

Specifiek voor cliënten met een forensische zorgtitel

Coaches die 24/7 bereikbaar zijn

Onderdeel van het individueel trajectplan

Altijd maatwerk

Creatief en innovatief

Helder

Resultaatgericht

Werken met (in)formele netwerken rondom het individu

Gericht op kracht en kwaliteiten van de client

Gebaseerd op vertrouwen en acceptatie

Uitgevoerd door specialistische begeleiders in samenwerking met interne GZ-psychologen en/ of gedragswetenschapper.

Cultureel sensitief en indien nodig is het hulpverleningsaanbod beschikbaar in 15 talen.

Aanmelding & Advies

Voor aanmeldingen binnen de forensische zorg is een plaatsings– en aanmeldingsbrief nodig. Deze dient verstuurd te worden via IFZO. Heeft u vragen? Of wilt u sparren over een bepaalde aanvraag. Schroom niet. Onze collega’s van Aanmelding & Advies denken graag met u mee. U kunt ons bereiken via 085-1301870 of aanmeldingenadvies@e25.nl.