Team veilig

Team Veilig is een onderdeel van E25 coach en begeleidt deelnemers waarbij mogelijk sprake is van een onveilige setting. Denk hierbij aan deelname van problematische jeugdgroepen, wapen dragende deelnemers, deelnemers die bekend zijn bij justitie en politie etc.

De begeleiding is gericht op het voorkomen van recidive en ernstige overlast op straat en het realiseren dat de deelnemers zelfstandig kunnen participeren in de samenleving. Door de inzet van twee coaches op één deelnemer kunnen zij intensiever worden begeleid en kan de veiligheid voor zowel deelnemer als coach beter worden gewaarborgd.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de samenleving; dat mensen hiertoe kansen moeten worden geboden en mensen hierbij waar nodig moeten worden ondersteund. Wij willen dat iedereen begeleid kan worden, maar willen daarbij wel de veiligheid van onze coaches kunnen garanderen. Team Veilig is er dus echt en alleen voor die deelnemers waarbij extra veiligheidsmaatregelen getroffen dienen te worden. Zodat de deelnemers de best mogelijke begeleiding en behandeling kunnen krijgen die zij verdienen.

Bij team Veilig ligt de focus op plegers van delicten met grote impact op de slachtoffers, zoals: woninginbraak, straatroof, mishandeling en overvallen. Daarnaast is het team gericht op jongeren en (jong)volwassenen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken. Zulk gedrag wordt over het algemeen extremer naar mate er sprake is van problemen op meerdere leefgebieden, zoals: mentale gezondheid, huisvesting, dagbesteding, financiën, justitieel verleden, sociale relaties etc. 

Toeleiding naar werk of school is het voornaamste doel. Het vergroten van de objectieve en subjectieve veiligheid in de buurt is een belangrijk maatschappelijk doel.

Begeleiding

De coaches interveniëren op ambulante wijze in wijken en groepen jongeren en (jong)volwassenen. Onderdelen van het traject zijn: het maken van een ondersteuningsplan, het maken van veiligheidsafspraken en het houden van een netwerkberaad. Team Veilig werk intensief met de lokale veiligheidsketen en houdt nauw contact met de gemeente en met betrokken maatschappelijke organisaties zoals jongerenwerk en welzijnsorganisaties.

Er worden altijd twee coaches aan de deelnemer gekoppeld om een extra intensieve begeleiding mogelijk te maken. Naast de dubbele setting, wordt er gewerkt met een handelingsprotocol, beroepscode en zetten we uitsluitend coaches met jarenlange ervaring en expertise in.

Ons team bestaat uit ervaren professionals die voornamelijk al ervaring hebben met het werken in grootstedelijke gebieden en met de straatcultuur en/of jeugdbendes. Daarnaast hebben de coaches de beschikking over een gedragsdeskundige ter ondersteuning van de primaire taak. De coaches zijn SKJ geregistreerd en volgen jaarlijks diverse cursussen of workshops gericht op veiligheid, communicatie, transculturele hulpverlening en omgang met agressie en geweld. Dit alles ter vergroting van de eigen vakbekwaamheid.

Maatwerk         

Ons uitgangspunt is altijd individueel maatwerk. In onze analyse vooraf zullen we dan ook altijd inzicht willen verkrijgen of een deelnemer een justitieel verleden heeft of kent, behoort tot een risicogroep, probleemgedrag vertoond, overbelast is, dak of thuisloos is, behoort tot de doelgroep ‘jonge statushouders’ of onvoldoende weerbaarheid kan bieden om extremistische invloeden te weerstaan en/of zich daartegen te verzetten.

Er wordt samen met de deelnemer en zijn omgeving een ondersteuningsplan op maat gemaakt. Doordat we naast de directe ambulante begeleiding werken met projectgerichte modules, kunnen we per deelnemer maatwerk aanbieden. Afhankelijk van de situatie van de deelnemer en de behoefte, wordt er een mix van activiteiten ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van sport als middel om agressie te reguleren of een training computervaardigheden om de kans op een baan te vergroten.

Werkwijze in het kort

Specifiek voor deelnemers waarbij sprake is van een onveilige setting voor zowel de deelnemer als de coaches

Coaches die 24/7 bereikbaar zijn

Outreachend

Altijd maatwerk

Creatief en innovatief

Helder

Resultaatgericht

Werken met (in)formele netwerken rondom het individu

Gericht op kracht en kwaliteiten van de deelnemer

Gebaseerd op vertrouwen en acceptatie

Uitgevoerd door specialistische coaches met kennis van jeugdbendes en straatcultuur in samenwerking met interne GZ-psychologen en/ of gedragswetenschapper.

Aanmelding & Advies

Heeft u vragen over wat wij aanbieden bij u in de regio? Of wilt u sparren over een bepaalde aanvraag. Schroom niet. Onze collega’s van Aanmelding & Advies denken graag met u mee. U kunt ons bereiken via 085-1301870 of aanmeldingenadvies@e25.nl.